AYDINLATMA METNİ

Merkür Kimyasal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Merkür”) olarak kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyor ve kişisel verilerinizin güvenliği konusuna özen gösteriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVK Kanunu’’) uyarınca kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işliyor ve korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Merkür tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimliği ve İletişim Bilgileri

MERKÜR KİMYASAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No : 423823-0
Mersis No : 0617012179000015
Adres : Meclis Mah. Teraziler Cad. No:31B 75 Sancaktepe/İstanbul
Bize Ulaşın :info@merkurkimya.com (lütfen mail ve kep adresini yazınız)

1. Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri kavramı KVK Kanunu uyarınca ‘’Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü “bilgi‘’ olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Merkür tarafından sizden toplanan ad, soy ad, e-posta adresi, posta adresi, kullanıcı adı ve şifresi, telefon numarası vb. veriler, kişisel verileriniz olarak ilgili mevzuat uyarınca işlenebilecektir.
Özel nitelikli kişisel veri ise; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kanunu uyarınca belirli şartlarla işlenebilecek ve titizlikle korunacaktır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatlara, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza uygun olarak Merkür tarafından işlenebilecektir.

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Sponsorluk ve Bağış Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Tedarik Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Kimlik doğrulama
• Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep/Şikayetlerin Takibi
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Merkür, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu kararlarına uygun olarak kişisel verilerinizi aktarabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması konusunda Merkür, KVK Kanunu’na ve KVK Kurulu kararlarına uygun olarak kişisel verilerin aktarılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin rızası olmadan diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılamaz. Ancak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen istisnai durumlarda ilgilinin rızası aranmaksızın kişisel verileriniz Merkür tarafından aktarılabilir.

Merkür, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu kararlarına uygun olarak kişisel verilerinizi yurtdışına da aktarabilir. KVK Kanunu’nda belirtilen istisnai durumlar haricinde, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin rızasının bulunmasına bağlıdır. Kişisel verilerinizi yurtdışına aktarırken Merkür, ilgili mevzuatta ve KVK Kurulu kararlarında öngörülen tüm güvenlik önlemlerini almaktadır. Ayrıca Kişisel verilerin aktarılabileceği ülkeler KVK Kurulu tarafından, ülkede yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığı göz önünde bulundurularak belirlenir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilecektir. KVK Kanunu’nda öngörülen haller saklı kalarak kişisel verilerinizin aktarılması, ilgili kişinin açık rızasının bulunmasına bağlıdır. Kişisel verileriniz, iş ortaklarımız, temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, denetçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması durumunda ise KVK Kurulu kararları uyarınca o ülkede yeterli korumanın bulunması gereklidir. Bunun yanında, Merkür’ün ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması aranacaktır.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Merkür, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenebilme şartlarının oluşması halinde ; doğrudan insan kaynakları süreçleri aracılığıyla, doğrudan temsilci, sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, işyeri, ofis ve temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar ve çevrimiçi kanallar üzerinden Merkür ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla , paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup gibi araçlar üzerinden, Merkür’e göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan Merkür ve/veya iş ortaklarımız, temsilcilerimizle yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, Merkür ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplayabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde sayılan kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Söz konusu veri işleme şartları;

Kişisel Verileriniz için;

1. İlgili kişinin açık rızası olması.
2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz için;

1. İlgilinin açık rızası olması

2. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca KVK Kurul’u tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Merkür, KVK Kurul’u tarafından belirlenen önlemleri gecikmeden almaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Merkür, KVK Kanunu uyarınca veri sahibi kişilerin başvurularını yanıtlandırmakla yükümlüdür. Kişisel verileri tarafımızca işlenen ilgili kişiler, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle bize başvuruda bulunarak KVK Kanunu’nda belirtilen haklarını kullanabilirler.

KVK Kanunu kapsamında veri sahibi kişiler aşağıdaki haklara sahiptir;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahibi olarak, KVK Kurulu’nun belirlediği yöntemlerden biri ile veya http://www.merkurkimya.com/index.php adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte info@merkurkimya.com e-posta adresimize olarak gönderebilir yahut işbu formun ıslak imzalı kopyasını bizzat elden veya noter aracılığıyla yahut iadeli taahhütlü mektupla "Meclis Mah. Teraziler Cad. No:31B 75 Sancaktepe/İstanbul" adresimize gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişi tarafından talepte bulunulması durumunda ayrıca, başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş vekaletnameyi ibraz etmeniz gerekmektedir.

İlgili kişinin, talebini Merkür’e iletmesi durumunda Merkür talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Merkür, başvuruda bulunan ilgili kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

Kişisel veri sahibinin Kanun'un 14. Maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya başvurusuna süresinde cevap verilmemesi hallerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul'a şikâyette bulunma hakkı mevcuttur.

6. Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel verileri işlenen veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde, KVK Kanunu'nun 28/1. Maddesi uyarınca KVK Kanunu’nun kapsamı dışında bırakıldığından, 9. Maddede açıklanmış haklarını Merkür’e karşı ileri süremezler:

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
- Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
- Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bununla birlikte veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde Kanun'un 28/2. Maddesi gereği, 9. Maddede açıklanmış haklarından zararın giderilmesini talep etme hakkı haricinde diğer haklarını Merkür’e karşı ileri süremezler:

- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
- Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Merkür, işbu Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin http://www.merkurkimya.com/index.php sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

KVKK ile ilgili tüm taleplerinizi info@merkurkimya.com mail adresimize iletebilirsiniz.

Başvuru formuna bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:
İlgili Başvuru formu.docx
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım